Rode loper

Wat is een wijzigingsplan?
In de bestemmingsplannen buitengebied van de gemeente Westerkwartier zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen. In het plan staat dan omschreven dat een bepaalde bestemming door burgemeester en wethouders mag worden gewijzigd in een andere bestemming. Zo kan bijvoorbeeld een agrarische bedrijfsbestemming gewijzigd worden naar een agrarisch paardenhouderij bestemming.  Aan de mogelijkheid om de bestemming te wijzigen zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn opgenomen bij de omschrijving van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan.

Vooroverleg
Wanneer u wilt starten met een wijziging van de bestemming, is het verstandig om eerst te onderzoeken of de gemeente in beginsel positief tegenover uw initiatief staat.

U kunt daar inzicht in krijgen door uw plan in te dienen voor vooroverleg. Vooroverleg wil zeggen dat u bij de gemeente aftast welke mogelijkheden er zijn om uw plan in afwijking van het bestemmingsplan toch te realiseren.

Zelf aanleveren
Zodra u weet dat de gemeente in principe positief staat tegenover een wijzigingsplan voor uw project (uitkomst vooroverleg), bent u eerst weer aan zet. U moet dan een verzoekbrief tot wijziging aan het college van burgemeester en wethouders schrijven (als het vooroverleg niet op die wijze is gestart) en een eerste conceptversie van het wijzigingsplan laten opstellen. Voor een goed wijzigingsplan bent u, als initiatiefnemer, zelf verantwoordelijk. Aangezien wij veel belang hechten aan een goed plan raden wij u met klem aan om dit uit te besteden aan een hierin gespecialiseerd bureau.

Inhoud wijzigingsplan
Een wijzigingsplan bestaat uit drie onderdelen. Een toelichting, regels en een verbeelding. De toelichting geeft inzicht in de bedoeling van het plan en vormt de onderbouwing van het geheel. In de toelichting wordt soms verwezen naar een uitgevoerd onderzoek (b.v. archeologie, ecologie, geluid, etc.). De regels en de verbeelding vormen het juridisch bindende gedeelte van het plan. Op de verbeelding wordt het plangebied met de precieze bestemming(en) aangegeven. Bij een bestemming behoren specifieke regels, maar er zijn ook algemeen geldende regels. Er zijn allerlei soorten regels mogelijk. Bijvoorbeeld over de locatie waar gebouwd mag worden, de bouwhoogte, de manier waarop de grond en de opstallen gebruikt mogen worden, etc.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) schrijft voor dat wijzigingsplannen digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar en raadpleegbaar gesteld worden. Deze verplichting reikt verder dan het omzetten van het plan tot een pdf-bestand. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten moet een wijzigingsplan worden opgesteld volgens de RO Standaarden 2012. Een gespecialiseerd bureau kan u herin bijstaan.

Procedure 
Om te komen tot een wijzigingsplan zijn na de verkennende fase nog diverse stappen nodig in de wettelijk voorgeschreven procedure. Het begint er mee dat u het ontwerp wijzigingsplan bij ons indient, vaak nog voorafgegaan door een conceptversie. Nadat het college van burgemeester en wethouders met het ontwerpplan heeft ingestemd, wordt het bij diverse partijen (provincie, waterschap e.d.) neergelegd voor een reactie. Ook wordt het dan voor een periode van zes weken ter inzage gelegd, waarbij iedereen een zienswijze kan geven. Nadat eventueel ingediende zienswijzen zijn verwerkt, wordt het plan door het college vastgesteld.

Het doorlopen van de procedure neemt, vanaf terinzagelegging van het ontwerp wijzigingsplan, gemiddeld een half jaar in beslag. Daarbij geldt dat alle noodzakelijke stukken tijdig en volledig worden aangeleverd.